BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 TRADINGECONOMICS.COM BELIZE MONEY-SUPPLY-M0 FORECAST - 数据 - 经济指标 - 列表

Belize Money-supply-m0 Tradingeconomics.com Belize Money-supply-m0 Forecast - 数据 - 经济指标 - 列表


国内生产总值 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
国内生产总值增长率 1.00 0.2 0.3 0.3 1.6 0.8 [+]
国内生产总值年增长率 1.10 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 [+]
国内生产总值 1.77 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 7831.50 8075 7633 7601 7570 8190 [+]
人均国内生产总值 4320.00 4450 4214 4195 4175 4530 [+]
不变价国内生产总值 737.00 673 731 730 678 685 [+]
从农业GDP 76.10 43.41 77.19 74.84 42.72 44.67 [+]
从国内生产总值建设 22.90 22.71 22.11 21.82 21.47 19.33 [+]
从制造业的GDP 51.50 34.19 50.68 50.63 35.68 37.09 [+]
从公共管理的GDP 78.70 76.36 77.36 78.68 71.32 74.67 [+]
从GDP的服务 118.80 115 115 115 114 110 [+]
从GDP运输 79.20 73.03 78.59 78.15 73.24 74.29 [+]
从公用事业GDP 33.80 35.59 31.81 33.01 36.52 33.76 [+]
劳动力 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
失业率 8.00 9.7 7 7 7 9 [+]
就业人数 146.90 147 147 147 147 146 [+]
失业人员 18.48 16.83 16.78 16.74 16.7 16.48 [+]
人口 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 [+]
价格 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
通货膨胀率 0.70 1.5 1.3 1.3 1.4 2.4 [+]
食品通胀 -0.70 -0.17 0 0.07 0.1 0.1 [+]
金融 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
利率 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 2.5 [+]
货币供应量M0 349.03 349 349 349 348 346 [+]
货币供应量M1 1497.09 1506 1505 1503 1501 1487 [+]
货币供应量M2 2877.36 2868 2865 2863 2861 2844 [+]
外汇储备 376.60 357 354 352 350 298 [+]
私营部门贷款 1580.70 1580 1578 1575 1573 1522 [+]
存款利率 2.30 2.35 2.46 2.58 2.69 3.57 [+]
贸易 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
贸易差额 -120.50 -108 -103 -99.24 -96.42 -88.32 [+]
出口 22.70 38.95 43.08 45.27 46.56 48.29 [+]
进口 143.20 146 145 144 142 136 [+]
经常账户 -46.20 -70.81 -49.49 -68.69 -84.97 -59.51 [+]
经常账户占GDP比例 -9.40 -5.77 -5 -4.23 -3.45 -1.36 [+]
外债 1199.20 1212 1213 1214 1215 1191 [+]
汇款 94.30 101 102 103 104 103 [+]
入境旅游人数 1261405.00 1126800 1106900 1087000 1067100 993800 [+]
原油产量 2.00 2.1 2.12 2.15 2.17 2.32 [+]
政府 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
政府债务占国内生产总值比重 68.90 67.6 67.52 67.45 67.37 64.7 [+]
政府预算 -3.30 -5.9 -5.53 -5.16 -4.79 -4.15 [+]
政府预算值 -115.40 -157 -137 -117 -97.26 -49.7 [+]
政府支出 1140.40 1191 1193 1196 1198 1130 [+]
政府收入 1002.20 1044 1051 1058 1065 1095 [+]
财政支出 950.90 1002 1012 1022 1032 1099 [+]
军费 20.60 20.83 20.81 20.79 20.77 20.12 [+]
商业 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
营商环境 112.00 99 98 98 97 80 [+]
竞争力指数 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 [+]
竞争力排名 123.00 123 123 123 123 123 [+]
腐败指数 29.00 30 31 31 31 36 [+]
腐败排名 109.00 102 100 99 97 77 [+]
消费 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
私人部门信贷 2006.30 2023 2024 2026 2027 2007 [+]
消费信贷 434.30 432 430 427 425 397 [+]
税种 现值 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
销售税率 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 [+]